Назад

РЕЗУЛТАТИ ПРОДУКЦИЈЕ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ/УМЈЕТНИЧКОГ РАДА


Lidija Jovičić

Doktor pedagoških nauka

Чланица : Педагошки факултет

Датум избора у звање :

Ужа научна област :


 

 Научни часописи Укупно
11
 1. L. Jovičić, "Неорганизовано провођење слободног времена као узрок асоцијалног понашања младих.", Нова школа, Vol. Vol. XII, No. 2, pp. 43-55, DOI 10.7251/NS1702043Ј, URL http:// https://www.novaskola-pfb.com/%d0%bd%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%92%d0%b5%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b3/, 2017
 2. I. Radovanović, D. Bogavac, L. Jovičić, "Kvalitet u obrazovanju: kontrola ili potreba?", Nova škola, Vol. X(1). Godina X- Jun 2015, Vol. X, No. 1, pp. 38-50, ISSN 1840-0922, UDK 37, DOI 10.7251/NSK, URL http://www.pfb.unssa.rs.ba/IzdanjaCasopisa/1-nova-skola-br-x.pdf, 2015
 3. R. Mandić, L. Jovičić, "Planiranje porodice u funkciji razvoja škole budućnosti", Nova škola, Vol. X(1). Godina X- Jun 2015, Vol. X, No. 1, pp. 106-117, ISSN 1840-0922, UDK 37, DOI 10.7251/NSK, URL http://www.pfb.unssa.rs.ba/IzdanjaCasopisa/1-nova-skola-br-x.pdf, 2015
 4. L. Jovičić, "Aktivnosti mladih u slobodno vrijeme", Нова школа, број VIII (2), 2013. , Vol. VIII, No. 2, pp. 76-93, UDK 379.8-053.6 , DOI DOI 10.7251/NSK1312006G , URL http://www.pfb.unssa.rs.ba/IzdanjaCasopisa/8-nova-skola-br-viii-2.pdf, 2013
 5. R. Mandić, L. Jovičić, "Испитивање ставова наставника о примјени и значају рефлексивне праксе у наставу географије. ", Нова школа, Vol. XIII , No. 1, pp. 192-200, UDK 371.3:91, DOI 10.7251/NSK1801192M, URL https://www.novaskola-pfb.com/wp-content/uploads/2018/11/Nova-%C5%A1kola-Jun-2018_split18.pdf, 2018
 6. L. Jovičić, "Фактори организовања слободног времена", Методичка пракса- часопис за наставу и учење , број 2, година XIV, , Vol. XIV, No. 2, 2014
 7. L. Jovičić, "TEACHERS - LEADERS OF QUALITY EDUCATION/ UČITELJI - LIDERI KVALITETNOG OBRAZOVANJA", Izuzetna deca: Obrazovanje i tretman, Vol. 3, No. 6, pp. 484-492., ISSN 2683-3603, URL https://www.academia.edu/43492660/Izuzetna_deca_obrazovanje_i_tretman_Exceptional_Children_Education_and_Treatment, 2021
 8. R. Mandić, L. Jovičić, "FULFILLMENT OF GENERAL COMPETENCES OF GEOGRAPHY TEACHERS IN RURAL AND URBAN SCHOOLS IN THE REPUBLIC OF SRPSKA", Zbornik geografskog fakulteta, 5. Srpski kongres geografa., pp. 371-376, ISBN 978-86-7031-589-1, URL https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0305763960220202, 2021
 9. L. Jovičić, "ПАРТНЕРСТВО ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ И ПОРОДИЦЕ", Bijeljinski metodički časopis, Vol. 11, No. 11, pp. 44-50, UDK 373.2:159.922.7]:316.356.2, DOI 10.7251/BMC2211044I, URL http://bmc.pfb.ues.rs.ba/documents/Radovi/BMC%2011%20(2022),%2044-50.pdf, 2022
 10. L. Jovičić, "САМОЕВАЛУАЦИЈА И ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ НАСТАВНИКА", Bijeljinski metodički časopis, No. Год. 12 (2022) 62-69, URL http://bmc.pfb.ues.rs.ba/documents/Radovi/BMC%2012%20(2022)%2062-69.pdf, 2022
 11. L. Jovičić, "Компетенције директора савремене школе", Биељински методички часопис, Vol. 10, No. 10, pp. 22-29, UDK 373.3/.5-057.177:[371.11:37.014.3, DOI 10.7251/BMC2110022J, URL http://bmc.pfb.ues.rs.ba/documents/Radovi/BMC%2010%20(2021),%2022-29.pdf, 2021
 Научни скупови Укупно
5
 1. L. Jovičić, "Ка самовредновању школа", Наука и настава данас, XII научни скуп са међународним учешћем - књига резимеа, pp. 128, 2022
 2. L. Jovičić, R. Mandić, "Мотивација као фактор учења у настави усмјереној на ученика", ЗБОРНИК РАДОВА ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА са научног скупа НАУКА И НАСТАВА ДАНАС, Vol. 2, No. 2, pp. 40-51, ISBN 2744-113x, UDK 159.953:37-057.874, DOI 10.7251/ZRPFNND1901040J, URL http://conference.pfb.ues.rs.ba/, 2019
 3. I. Radovanović, T. Stojanovic, L. Jovičić, "Улога и педагошки значај школе у будућности. ", Edukacija za budućnost (zbornik radova sa naučnog skupa) , No. 4, pp. 179-193, URL https://bib.irb.hr/datoteka/626556.IV_MNSS-ISEC_2012_Zbornik_Proceedings.pdf, 2012
 4. L. Jovičić, "Bolonjski proces i zakonska regulativa", Edukacija za budućnost (zbornik radova sa naučnog skupa) , No. 3, ISBN 978-9958-615-25-2, URL https://www.scribd.com/document/251595241/Edukacija-nastavnika-za-buducnost, 2010
 5. M. Travar, L. Jovičić, "Вриједности младих при уласку на универзитете у односу на ранија истраживања", Зборник сажетака са XI научног скупа Култура и образовање Детерминанте друштвеног прогреса (достигнућа, домети, перспективе), 2010