Назад

РЕЗУЛТАТИ ПРОДУКЦИЈЕ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ/УМЈЕТНИЧКОГ РАДА


Hamid Alibašić

Redovni profesor

Чланица : Економски факултет Брчко

Датум избора у звање :

Ужа научна област :


 

 Научне књиге Укупно
5
 1. H. Alibašić, F. Hasanović, "Fiskalni sistem u Bosni i Hercegovini i njegova reforma", pp. 245, 2007
 2. H. Alibašić, M. Jakšić, "Makroekonomska analiza", pp. 484, 2005
 3. H. Alibašić, M. Jakšić, "Osnovi makroekonomske analize", pp. 240, 1998
 4. H. Alibašić, "Principi multiplikatora u savremenoj makroekonomskoj analizi s posebnim osvrtom na njihovo djelovanje u bivšoj jugoslovenskoj privredi", pp. 294, 2002
 5. H. Alibašić, "Vodič kroz makroekonomsku analizu", pp. 434, 2000
 Научни часописи Укупно
43
 1. H. Alibašić, S. Zarić, "Poljski odgovor na globalnu ekonomsku krizu", Tranzicija, Časopis za ekonomiju i politiku tranzicije, Vol. 18, No. 38, pp. 13, 2017
 2. H. Alibašić, S. Zarić, "Uloga multiregionalnog input-autput modela u analizi savremene međunarodne trgovine", Financing, Naučni časopis za ekonomiju, Vol. 7, No. 4, pp. 12-22, UDK UDK 339.5:330.115, DOI DOI: 10.7251/FIN1704012A, 2017
 3. H. Alibašić, S. Zarić, "Mjesto neregulisane ekonomije u sistemu nacionalnih računa", Financing, Vol. 7, No. 1, pp. 14-21, ISSN 1986-812X, UDK 336.1/.5:311, DOI 10.7251/FIN1601014A, 2016
 4. H. Alibašić, I. Ibreljić, "Kapitalizam, etika i krize", Novi Ekonomist, Časopis za ekonomsku teoriju i praksu, Vol. X, No. 20, jul-decembar 2016, pp. 6, ISSN 1840-2313, UDK 330.142.23:32.019.5, DOI 10.7251/NOE1620008A, 2016
 5. Đ. Slijepčević, H. Alibašić, "Naftni derivati u BiH – Tržište i mehanizam formiranja cijena", ZIPS, br. 1234, , 2012
 6. H. Alibašić, E. Alibašić, "Oporezivanje nekretnina u Brčko distriktu BiH", Novi Ekonomist, Časopis za ekonomsku teoriju i praksu, Vol. VI, No. 12, jul-decembar, pp. 7, ISSN 1840-2313, 2012
 7. H. Alibašić, "Menadžment marketingom u malim i srednjim preduzećima", Majska konferencija o strategijskom menadžmentu, Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa, 31. maj – 2. jun , 2007
 8. H. Alibašić, "Moderni pristup odlučivanju u uslovima neizvjesnosti (THE MODERN APPROACH TO MAKING DECISIONS IN THE CONDITIONS OF THE UNCERTAINTY“", Naučno-stručni časopis – Menadžment, inovacije i razvoj , 2007
 9. H. Alibašić, "Preduzetničko ponašanje i poslovna izvrsnost", Zbornik radova: „Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću“, 10. Međunarodna konferencija, 13. i 14. jun 2007., 2007
 10. H. Alibašić, "Selekcija i izbor kadrova u modernom svijetu", Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa: Menadžment, inovacije i razvoj, (Meeting for Scientists and Engineers) MANAGEMENT, INOVATION AND DEVELOPMENT, 5 i 8. jun, 2007
 11. H. Alibašić, "Benchmarking – guidepost to business excellence, COMMUNICATIONS IN DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT", An International JOURNAL, Vol. 9, No. 2, 2006
 12. H. Alibašić, "Eko-marketing u ekološkoj (biološkoj) proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda", Simpozijum sa međunarodnim učešćem „Životna sredina ka Evropi“, 5. i 7. jun , 2006
 13. H. Alibašić, "Ekološki porezi kao osnovni regulatori onečišćenja životne okoline", Simpozijum sa međunarodnim učešćem „Životna sredina ka Evropi“, 5 i 7 jun , 2006
 14. H. Alibašić, "Izvori finansiranja zaštite životne sredine, njeno mjesto i uloga u strategiji integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju", Simpozijum sa međunarodnim učešćem, Ekonomski aspekt zaštite radne i životne sredine, 15. i 16. jun, 2006
 15. H. Alibašić, "Proces planiranja kao racionalni pristup ostvarivanju ciljeva", Menadžment znanja, naučnostručni časopis iz oblasti menadžmenta znanja, No. 1, 2006
 16. H. Alibašić, "Savremeni trendovi u razvoju međunarodnog turizma", Međunarodni naučni skup na temu: „Savremene tendencije u turizmu, hotelijerstvu i gastronomiji“, 2006., 2006
 17. H. Alibašić, "Uticaj društvene odgovornosti i menadžerske etike na efikasnost energetskih sistema", Simpozijum sa međunarodnim učešćem, Menadžment znanja u održavanju, Zbornik radova XXIX MAJSKOG SKUPA održavalaca Srbije i Crne Gore, 18. i 19. maj , 2006
 18. H. Alibašić, "Višestruki uticaj reciklaže čvrstog otpada na zaštitu životne okoline", Forum Kvaliteta JP EPS A.D. ERS, povodom 10 godina Eko Foruma ELEKTRA IV METALLUM II, CHYMICUS III, AGROCHYM II, MEDICUS II, PHARMA IV, Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa, 2006
 19. H. Alibašić, "Značaj menadžmenta za ostvarivanje energetskih sistema", Zbornik radova sa naučnog skupa „Energetska efikasnost“, 2006., 2006
 20. H. Alibašić, "Benčmarking – ulaznica za poslovnu izvrsnost poslovnih subjekata", Zbornik radova, YUSQ EUROPEAN QUALITY/week 2005. Innovation and transformation – The way to sustainability 13. Th-14.th, December 2005., Novi Sad, 9th INTERNATIONAL Annual YUSQ Conference „Nacional Strategy for Quality Improvemnet“, 2005
 21. H. Alibašić, "Finansiranje zaštite životne okoline u BiH", Zbornik radova: Simpozijum sa međunarodnim učešćem „Životna sredina ka Evropi“, 5-8 jun, 2005
 22. H. Alibašić, "Kreativnost i inovacija kao krucijalni faktori upravljanja ljudima", Časopis „Ekonomske teme“ br. 1/2, 2005
 23. H. Alibašić, "Moderni pristupi odlučivanju u uslovima neizvjesnosti", Konferencija pod nazivom: Energetska efikasnost, 2005., Vrnjačka Banja, 4. i 5. novembar, 2005
 24. H. Alibašić, "Funkcioniranje Centralne banke Bosne i Hercegovine", Tranzicija, Časopis za ekonomiju i politiku tranzicije, No. 14, januar-juni, 2004
 25. H. Alibašić, "Menadžment i preduzetništvo imperativ privrednog razvoja", Direktor, Časopis za modernog menadžera, No. 1/2, 2004
 26. H. Alibašić, "Nastanak i razvoj misli o menadžmentu", Direktor, Časopis za modernog menadžera, No. 3-4, 2004
 27. H. Alibašić, "Znanstvena ekonomska misao u izazovima stabilnijeg društveno-ekonomskog razvoja BiH", Tranzicija, Časopis za ekonomiju i politiku tranzicije, No. 15, juli-decembar, 2004
 28. H. Alibašić, "EURO - ujedinitelj Evrope", Direktor, časopis za modernog menadžera, No. 6, 2002
 29. H. Alibašić, "Fleksibilnost malih preduzeća kao faktor fleksibilnosti uslova privređivanja", Direktor, Časopis za modernog menadžera, No. 7-8, 2002
 30. H. Alibašić, "Menadžment malog preduzeća", Direktor, Časopis za modernog menadžera, No. 9-10, 2002
 31. H. Alibašić, "Iskustva u privatizaciji u centralnoplanskim privredama", Direktor, Časopis za modernog menadžera, No. 10, 2001
 32. H. Alibašić, "O nekim specifičnostima i iskustvima razvoja privatnog preduzetništva u Jugoslaviji i svijetu", Ekonomski anali , No. 143, 1999
 33. H. Alibašić, "O potrebi dosljednog ostvarivanja koncepcije ONO I DSZ kao relevantnoj pretpostavci za ostvarivanje pune stabilnosti i bezbjednosti SFRJ", Zbornik radova sa naučnog skupa na temu: ″Opštenarodna odbrana i društvena reforma″, 1990
 34. H. Alibašić, "Petijevo shvatanje poreza", Ekonomski anali, No. 96/97, 1987
 35. H. Alibašić, "Produktivno zapošljavanje i aktuelni problemi privrednog razvoja", Zbornik radova sa naučnog skupa na temu: ″Produktivno zapošljavanje–stanje i mogućnosti″, 1987
 36. H. Alibašić, "Kejnsov opšti obrazac multiplikatorskog dejstva investicija u privredi jedne zemlje i kritika kejnsijanskih i postkejnsijanskih osnovnih teorijskih postulata principa multiplikatora", Ekonomika, Niš, No. 5/6, 1986
 37. H. Alibašić, "Kejnsovo razumijevanje principa multiplikatora", Ekonomika, Niš, No. 3/4, 1986
 38. H. Alibašić, "O nekim defektima permanencije visokoškolskog odgoja i obrazovanja kadrova kod nas i njena uloga u sprovođenju i ostvarivanju Dugoročnog programa ekonomske stabilizacije", Zbornik radova sa naučnog skupa na temu: “Aktuelna pitanja politike upisa studenata na univerzitete u SFRJ”, , 1986
 39. H. Alibašić, "Ocjena stanja razvoja naše ekonomske misli i njena uloga u kreiranju ekonomske politike i društveno-ekonomskog razvoja", Zbornik radova sa naučnog skupa na temu: ″Problemi jugoslovenske i njemačke nacionalne privrede i isprepletanosti sa svjetskom privredom″, 1986
 40. H. Alibašić, "O nekim problemima praktičnog povezivanja ekonomske teorije i prakse u našoj socijalističkoj samoupravnoj privredi i njihov uticaj na ostvarivanje Dugoročnog programa ekonomske stabilizacije", Zbornik radova sa naučnog skupa na temu: ″Uloga ekonomske nauke i ekonomskih kadrova u društveno-ekonomskom razvoju Jugoslavije″, 1985
 41. H. Alibašić, "Dejstvo multiplikatora investicija u jugoslovenskoj privredi u periodu 1960 - 1981. godine", Zbornik radova sa naučnog skupa na temu: “Relevantnost postkejnsijanizma, monetaraizma i ekonomike ponude za jugoslovensku ekonomsku teoriju i praksu”, Ekonomski anali, Kejns, postkejnsijanci i savremena privreda, No. 84/85, 1984
 42. H. Alibašić, T. Petrović, M., "Očekivani efekti integracija zemalja centralne i istočne Evrope u Evropsku uniju u poljoprivrednom sektoru", Zbornik društveno-humanističkih nauka, No. 7-8, pp. 191-220, ISSN 1451-2351., 2005
 43. H. Alibašić, T. Petrović, M., "Transformacija tržišnih struktura i transakcioni troškovi agrarnog sektora zemalja u tranziciji", Zbornik društveno- humanističkih nauka, No. 7-8, pp. 221-238, ISSN 1451-235, 2005
 Научни скупови Укупно
54
 1. H. Alibašić, E. Alibašić, "Ekonomski efekti poreza na dohodak na području Brčko distrikta BiH u razdoblju 2009-2011. godine", Zbornik radova na temu: „Finansijski sistem i ekonomski razvoj“, Petnaesti međunarodni simpozij, pp. 23, ISBN 978-9958-9058-1-0, 2012
 2. H. Alibašić, "Koncepcija, ciljevi i zadaci održivog marketinga održive poljoprivrede", ECOMAN I – Regionalna konferencija o zahtjevima zaštite životne sredine i njihovom uticaju na savremenu menadžment teoriju i praksu, 2012
 3. Đ. Slijepčević, H. Alibašić, "Ekološka politika kao determinirajući faktor održivog razvoja", Zbornik radova Međunarodnog naučnog skupa „Ekonomska teorija i praksa u savremenim uslovima“, pp. 9, 2011
 4. H. Alibašić, E. Alibašić, "Posebna shema plaćanja dužnika u sistemu PDV-a BiH i njen knjigovodstveni aspekt", Zbornik radova Međunarodnog naučnog skupa „Ekonomska teorija i praksa u savremenim uslovima“, pp. 14, 2011
 5. H. Alibašić, E. Alibašić, "Uticaj svjetske ekonomske krize na privredu Bosne i Hercegovine", Zbornik radova na temu: „Računovodstvena profesija u funkciji unapređenja poslovanja“, Četrnaesti međunarodni simpozij, pp. 33, 2011
 6. H. Alibašić, "Oporezivanje dobiti u Federaciji Bosne i Hercegovine u funkciji veće finansijske stabilnosti", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta sa Međunarodnog okruglog stola povodom 125 godina razvoja ekonomske misli u Brčkom, 2008
 7. H. Alibašić, "Domašaji ostvarenih rezultata tranzicionih i privatizacionih procesa u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine", Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa na temu: „Ekonomska nauka i transformacija bosanskohercegovačkog društva“, No. 3, 2007
 8. H. Alibašić, "Ekonomske funkcije javnih rashoda", Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog simpozijuma pod nazivom: „Finansije u društvu znanja i savremenoj poslovnoj praksi“, 2007
 9. H. Alibašić, "Uticaj monetarne i fiskalne stabilizacije na ekonomski razvoj", Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa na temu: Ekonomska nauka i transformacija bosanskohercegovačkog društva, No. 3, 2007
 10. H. Alibašić, "Izvršenje budžeta s akcentom na determinirajuće faktore trošenja sredstava i stvaranje obaveza", Zbornik radova, Deveti međunarodni simpozij Udruženja-Udruge računovođa i revizora Federacije BiH, 2006
 11. H. Alibašić, "(Ne)efikasnost ostvarenih tranzicionih procesa u BiH i njihov uticaj na ekonomski razvoj", Autorizovana diskusija na Međunarodnom naučnom skupu „Ekonomska teorija i praksa u savremenim uslovima“, pp. 3, 2011
 12. H. Alibašić, "Uloga ekonomista i ekonomske teorije u rješavanju pojedinih ekonomskih problema u BiH", Autorizovana diskusija na Međunarodnom naučnom skupu „Ekonomska teorija i praksa u savremenim uslovima“, pp. 2, 2011
 13. H. Alibašić, E. Alibašić, "Upravljanje ključnim pokazateljima performansi (KPI) kao faktor postizanja vrhunskih poslovnih rezultata", Treći internacionalni naučni skup EKONBIZ 2015 u organizaciji Fakulteta poslovne ekonomije u Bijeljini, štampano u: Novi Ekonomist, Časopis za ekonomsku teoriju i praksu, Vol. IX, No. 19, ISSN 1840-2313, 2015
 14. H. Alibašić, "Uticaj kontinuiranog deficita na ekonomski rast Bosne i Hercegovine", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Brčko, No. 9, 2015
 15. H. Alibašić, "Porezni nadzor kao pretpostavka realnosti i objektivnosti finansijskih izvještaja", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Brčko, No. 8, pp. 7, 2014
 16. H. Alibašić, "Ponašanje potrošača sa aspekta neuromarketinga – emocije, motivi i stavovi", Financing, Naučni časopis za ekonomiju, No. 2, godina IV, pp. 10, 2013
 17. H. Alibašić, "Najznačajniji uzroci svjetske ekonomske krize", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Brčko, No. 5, 2009
 18. H. Alibašić, "PDV u fiskalnom sistemu BiH – prednosti i nedostaci", Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Tuzli, No. 8, 2007
 19. H. Alibašić, "Specifičnosti utvrđivanja doprinosa zdravstvenog osiguranja u Bosni i Hercegovini i mogućnosti njihovog pojednostavljenja", Ekonomska revija, Časopis za ekonomiju i biznis, No. 10, 2007
 20. H. Alibašić, "Analiza novih instrumenata i usluga u bankarstvu", Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, No. 7, 2006
 21. H. Alibašić, "Analiza prehrambene industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine u periodu tranzicije", Časopis „Pogledi“ br. 11., , 2006
 22. H. Alibašić, "Inovativna strategija privrede BiH", LIDER, Nvo „HORIZONT“ Banja Luka, Časopis za teoriju i praksu menadžmenta, preduzetništva i liderstva, No. 9/10, 2006
 23. H. Alibašić, M. Kasumović, "Institucionalno ustrojstvo bankarskog sistema u BiH i neophodnost uvođenja savremene informacione tehnologije u stvaranju bankarskih inovacija", Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, No. 7, 2006
 24. H. Alibašić, "Mjesto i uloga ekonomske misli u kreiranju ekonomske politike i njene refleksije na funkcioniranje tranzicionog privrednog sistema BiH", Ekonomska revija, Časopis za ekonomiju i biznis, No. 8, 2006
 25. H. Alibašić, "Modaliteti planske aktivnosti i njihov uticaj na poslovanje preduzeća", Ekonomska revija, Časopis za ekonomiju i biznis, No. 7, 2006
 26. H. Alibašić, "Upravljanje tehnološkim faktorima promjena", LIDER, No. 3/4, 2006
 27. H. Alibašić, "Zaštita životne sredine kao relevantna pretpostavka za dinamiziranje razvoja turizma u državi Bosni i Hercegovini", Zbornik radova, 2006
 28. H. Alibašić, "Benčmarking i unapređenje konkurentnosti domaćih preduzeća", Ekonomska revija, No. 5/6, 2005
 29. H. Alibašić, "Fiskalna politika kao dominanta ekonomskog razvoja i njezin uticaj na stabilizaciju privrednog sistema", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Tuzli, 2005
 30. H. Alibašić, "Fiskalni sistem u Bosni i Hercegovini", Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, No. 6, 2005
 31. H. Alibašić, "Poreski sistem u BiH i njegove osnovne karakteristike", LIDER, No. 7/8, 2005
 32. H. Alibašić, "Preduzetništvo – inovativna preduzetnička strategija BiH", Lider, No. 3/4, 2005
 33. H. Alibašić, "Privatno vlasništvo kao dominanta društveno-ekonomskog razvoja", Lider, No. 5/6, 2005
 34. H. Alibašić, "Ekološki menadžment: „Upravljanje ekološkim faktorima dinamike tehnologija"", Preduzetnik, Časopis za teoriju i praksu preduzetništva i menadžmenta br. 1/2., januar-februar , 2004
 35. H. Alibašić, "Poreska načela i metodi utvrđivanja poreske sposobnosti", Zbornik društveno-humanističkih nauka, dvobroj 5/6., 2004
 36. H. Alibašić, "Praktična primjena matričnog računa u rješavanju jednog ekonomskog problema u input – output analizi", Zbornik prirodno-matematičkih nauka, dvobroj 6/7., 2004
 37. H. Alibašić, "Privatizacija kao sastavni dio tranzicije", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Brčko, br. 2, 2004
 38. H. Alibašić, "Doprinos Koste Cukića razvoju ekonomske misli i praktične ekonomske politike u Srbiji u drugoj polovini XIX vijeka", Zbornik društveno - humanističkih nauka, br. 3 – 4, 2003
 39. H. Alibašić, "Neophodnost uvođenja poreza na dodajnu vrijednost u BiH", Ekonomska revija br. 1, Časopis za ekonomiju i biznis, 2003
 40. H. Alibašić, "Opšti menadžment: „Fleksibilnost i konkurentnost preduzeća"", Preduzetnik, Časopis za teoriju i praksu preduzetništva i menadžmenta br. 7/8., juli-avgust, 2003
 41. H. Alibašić, "Privredna politika kao preduslov razvoja preduzetništva", Preduzetnik, Časopis za teoriju i praksu preduzetništva i menadžmenta br. 3 – 4, mart – april , 2003
 42. H. Alibašić, "Istraživanje i razvoj: „Mala i srednja preduzeća - Ključ regionalnog razvoja“", Uspješni menadžer, Časopis za promociju i unapređenje menadžmenta, br. 1 – 2, godina 2, januar – februar, 2002
 43. H. Alibašić, "Uvod u genezu Kejnsove analize principa multiplikatora", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Brčko, 2002
 44. H. Alibašić, "Menadžment mix: „Fleksibilnost i konkurentnost“", Uspješni menadžer, Časopis za promociju i unapređenje menadžmenta, br. 2, godina 1, novembar – decembar, 2001
 45. H. Alibašić, "Nastajanje i razvoj ekonomske misli u starom Dubrovniku", Pregled br. 7 – 8, 1990
 46. H. Alibašić, "Akcija i rizik", Privredne novine br. 901, 1989
 47. H. Alibašić, "Paradoksi raspodjele: Inflacija nerada", Privredne novine br.747/748, 1986
 48. H. Alibašić, "Princip multiplikatora u Marksovoj ekonomskoj analizi", Pregled br.5, 1986
 49. H. Alibašić, "Analiza dejstva multiplikatora društvenog proizvoda, investicija i štednje u jugoslovenskoj privredi", Pregled br. 6, pp. 25, 1985
 50. H. Alibašić, "Kadrovi i ekonomska stabilizacija", Privredne novine br. 640, 1984
 51. H. Alibašić, "Mala privreda: Nagovještaj promjene kursa", Privredne novine br. 636, pp. 14, 1984
 52. H. Alibašić, "Primjena kompleksne metode planiranja kadrova u Tvornici obuće “Izbor” Brčko", Zbornik radova, Knjiga prva, pp. 16, 1982
 53. H. Alibašić, "Privatizacioni procesi u tranzicionim zemljama s posebnim osvrtom na primjenu različitih modela privatizacije", Zbornik radova, No. 2, 2004
 54. H. Alibašić, "Uloga univerziteta i naučno – istraživačkog rada u društveno-ekonomskom razvoju Republike Srpske i kriterijumi za izbor u univerzitetska naučno-istraživačka zvanja", Zbornik radova Okruglog stola, koji je održan 12. marta 2001. godine u Banja Luci, 2001