Назад

РЕЗУЛТАТИ ПРОДУКЦИЈЕ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ/УМЈЕТНИЧКОГ РАДА


Mesud Ajanović


Чланица : Саобраћајни факултет

Датум избора у звање :

Ужа научна област :


 

 Научне књиге Укупно
2
 1. S. Petković, M. Ajanović, "KONSTRUKCIJA AUTOBUSA", Univerzitetski udžbenik sa recenzijom, COBISS.RS-ID 4354072, CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka 629.3.01:656.132(075.8); 656.132(075.8), ISBN ISBN 978-99955-36-47-3, 2014
 2. R. Božičković, M. Ajanović, "Експлоатација и одржавање возила", Универзитетски уџбеник са рецензијом, ISBN ИСБН 978-99955-36-24-4, COBISS.BH-ID 1920792, UDK 692.3.07(075.8), 2011
 Научни часописи Укупно
10
 1. M. Barut, S. Selimović, F. Klisura, M. Ajanović, "Stanje voznog parka u FBiH u periodu 2010.-2016. godine ", SUVREMENI PROMET časopis za pitanja teorije i prakse prometa UDK 656, Vol. 37, No. 5-6, pp. 261-263, ISSN ISSN 0351-1898, UDK UDK 629.018:656.05(497.6), DOI TRID the TRIS and ITRD, 2017
 2. M. Ajanović, S. Vujić, S. Vujić, "Image of Leasing Services as a Factor of Increased Investment Activity in Transition Countries", Works of the Faculty of Forestry, University of Sarajevo, No. No.2, pp. 56-69, UDK UDK 630*6/.8 (497.6), 2009
 3. M. Ajanović, E. Šarić, "Нова рјешења код дизел мотора за путничка возила из програма VW-а", Машинство, No. 1/2005, ISSN ИССН 1512-5173, 2005
 4. M. Ajanović, E. Šarić, "Оптимизирање рада станица техничког прегледа возила помоћу симулационих модела", Машинство, No. 2/2004, ISSN ИССН 1512-5173, 2004
 5. M. Ajanović, "Теоријски аспекти филтрирања медија у СУС мотору и увјети потребни при конструкцији филтера за зрак", Машинство, No. 1/2004, ISSN ИССН 1512-5173 , 2004
 6. Z. Nunić, M. Ajanović, D. Miletić, R. Lojić, "Determination of the rolling resistance coefficient under different traffic conditions", Facta Universitatis, Series: Mechanical Engineering, ISSN 0354-2025, DOI https://doi.org/10.22190/FUME181116015N, URL http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUMechEng/article/view/4622, 2019
 7. M. Ajanović, Z. Nunić, S. Petković, F. Klisura, ""Analiza konstrukcionih zahtjeva neophodnih za stabilno upravljanje i kretanje autobusa"", "Mašinstvo" 1(14), 41-58, (2017), No. M17-003, pp. 41-58, ISSN 1512-5173, URL http://www.mf.unze.ba/masinstvo, 2017
 8. B. Đukić, S. Petković, P. Gojković, M. Ajanović, S. Milutinović, "Антикорозивна заштита кочних дискова возила", Bilten, Vol. VII, No. 14, pp. 25-33, ISSN ИССН 1986-5449, UDK 620.193./197:669.14, 2017
 9. P. Gojković, M. Ajanović, B. Đukić, "Конструктивна и функционална рјешења за дизел-моторе са аспекта Еuro-оn-Board дијагнозе", Билтен, No. 1, ISSN ИССН 1986-5449, 2010
 10. M. Ajanović, "Једанп римјер приступараду утеоријској настави предмета „Основимашинства“", Дидактички путокази, No. 28, ISSN ИССН 1512-5998, UDK УДК 37, 2003
 Научни скупови Укупно
20
 1. Z. Nunić, M. Ajanović, D. Miletić, "DETERMINATION OF THE ROLLING RESISTANCE COEFFICIENT FOR DIFFERENT VEHICLES", The 2nd International Conference on Management, Engineering and Environment, pp. 90-97, ISBN 9788680698120, 2018
 2. Z. Nunić, D. Miletić, M. Ajanović, M. Đudurović, "DETERMINATION OF THE ROLLING RESISTANCE COEFFICIENT FOR THE AUDI A4 ", International Scientific Conference, “Transport for Todays Society”, (TTS), Vol. 2, pp. 653-663, ISBN 978-9989-786-77-8, UDK 629.33.027.5:531.35, DOI 10.20544/TTS2018.P67, URL http://www.ttsconference.org/, 2018
 3. M. Đudurovićč, M. Ajanović, Z. Nunić, B. Vranješ, ""IMPROVING-EVALUATION OF A ROTATIONCOMBUSTION ENGINE WIHT VARIABLE WORK SPACE-VWS"", XXIV Međunarodni naučno-stručni skup Nauka i motorna vozila Beograd , No. NMV135E06, pp. 386-394, ISBN 978-86-80941-38-7, 2013
 4. S. Vujić, S. Vujić, M. Ajanović, "PERSONAL SALES FACTORS AND THEIR QUANTIFICATION ON THE EXAMPLE OF A B-H LEASING COMPANY", INTERDISCIPLINARY MANAGEMENT RESEARCH IX, Zbornik radova, CIP record is available in the electronic catalogue of the City and University Library of Osijek under the number 130730000, pp. 551-562, ISSN ISSN 1847-0408 , ISBN ISBN 978-953-253-117-6, UDK Indexed in: EBSCOhost, RePEc, EconPapers, Soc, 2013
 5. A. Abduzaimović, S. Vujić, S. Vujić, M. Ajanović, "Učešće troškova plata u ukupnim troškovima kompanije u FBiH i Republici Srpskoj na primjeru leasing kompanije", Međunarodna konferencija “Poreska reforma u funkciji privrednog razvoja i novih zapošljavanja“, Zbornik radova, Univerzitet Vitez, 2012
 6. D. Ajanović, M. Ajanović, "Едукација наставника разредне наставе за глобално образовање", Међународни научно-стручни скуп “Едукација наставника за будућност”, 2010
 7. D. Ajanović, M. Ajanović, B. Miković, "Приступи проучавања глобалног образовања и могућности имплементације у деветогодишњи образовни систем Босне и Херцеговине", 2. међународни научно-стручни скуп „Студиј разредне наставе у функцији деветогодишње основне школе“, ISBN ИСБН: 978-9958-615-21-4, 2008
 8. M. Ajanović, Z. Nunić, ""Uticaj saobraćaja na ekonomski razvoj i bezbjednost"", I Međunarodna konferencija "Novi horizonti saobraćaja i komunikacija 2007.", pp. 314-316, ISBN 978-99955-36-00-8, 2007
 9. Z. Nunić, M. Ajanović, M. Đudurovićč, ""Uticaj saobraćaja na organizaciju života u gradovima"", I Međunarodna konferencija "Novi horizonti saobraćaja i komunikacija 2007.", pp. 145-148, ISBN 978-99955-36-00-8, 2007
 10. M. Ajanović, M. Đudurovićč, H. Bogilović, "Нова рјешења код FSI мотора за путничка возила из програма VW-а", 1. међународна конференција: Нови хоризонти саобраћаја и комуникација 2007, ISBN ИСБН: 978-99955-36-00-8, 2007
 11. M. Ajanović, Е. Хаџикадунић, "Стандарди информатичких знања у образовању", Научни скуп „Дидактичко-методички аспекти промена у основношколском образовању“ , UDK 371.68.69:04, 2007
 12. M. Ajanović, P. Gojković, B. Đukić, "Технички преглед друмских возила - едукација, оцјењивање рада, мотивација и награђивање људских ресурса као основ за успјешан рад", Стручни скуп „Технички прегледи возила Rепублике Српске 2016.“, Зборник радова, COBISS.RS – ID 5888792; ЦИП - Каталогизација у публикацији Народна и универзитетска библиотека Rепублике Српске, Бања Лука 656.13.05(497.6 RS)(082); 629.3.01(497.6 RS)(082), pp. 124-137, ISBN ИСБН 978-99976-673-1-1, UDK 629.33.083, 2016
 13. M. Ajanović, P. Gojković, B. Đukić, "Konstruktivno - funkcionalna rješenja podvozja kod novije generacije putničkih vozila", Stručni skup „Tehnički pregledi vozila Republike Srpske 2015.“, Zbornik radova, COBISS.RS – ID 5092376, CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka 656.13.05(497.6)(082); 629.3.01(497.6)(082), pp. 65-77, ISBN ISBN 978-99955-792-6-5, UDK 629.11.01, 2015
 14. M. Ajanović, P. Gojković, B. Đukić, S. Jahić, "Sistemi regulacije protiv proklizavanja - dodatne ESP funkcije", Stručni skup „Tehnički pregledi vozila Republike Srpske 2015.“, Zbornik radova, COBISS.RS – ID 5092376, CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka 656.13.05(497.6)(082); 629.3.01(497.6)(082), pp. 78-90, ISBN ISBN 978-99955-792-6-5, UDK UDK 629.113.073, 2015
 15. M. Ajanović, P. Gojković, B. Đukić, B. Gojković, "Системи регулације против проклизавања", Зборник радова стручног скупа - Технички прегледи возила Републике Српске 2012, 2012
 16. B. Mišić, M. Ajanović, Z. Nunić, ""Vertikalna dinamika vozila, elastičnost i stabilnost sistema podvozja"", Stručni skup "Tehnički pregledi vozila Republike Srpske 2011, pp. 171-192, 2011
 17. M. Ajanović, P. Gojković, R. Božičković, B. Đukić, "Нова рјешења код ТSI мотора за путничка возила из програма VW-а", , Стручни скуп „Технички прегледи возила Републике Српске 2011.“, 2011
 18. M. Ajanović, S. Vujić, P. Gojković, B. Đukić, S. Jahić, "Значај школовања и руковођења запосленицима на станици техничког прегледа моторних возила", Стручни скуп „Технички прегледи возила Републике Српске 2010.“, 2010
 19. B. Mišić, M. Ajanović, "Одржива исправност и поузданост техничких система код моторних возила", Стручни скуп „Технички прегледи возила Републике Српске 2010.“, 2010
 20. P. Gojković, M. Ajanović, B. Đukić, "Пнеуматско опружје са регулисаним Пригушењем", Стручни скуп „Технички прегледи возила Републике Српске 2010.“, 2010