Назад

РЕЗУЛТАТИ ПРОДУКЦИЈЕ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ/УМЈЕТНИЧКОГ РАДА


Ognjen Kandić

Виши асистент

Чланица : Филозофски факултет

Датум избора у звање :

Ужа научна област :


 

 Научне књиге Укупно
1
  1. O. Kandić, "Положај филозофије и хуманистичких наука у технократском друштву", Друштво знања и процес трансформације филозофских, друштвено-хуманистичких наука, pp. 243-255, ISBN 978-99976-45-18-0, URL https://ff.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2021/12/Drustvo-znanja-final-za-stampu.pdf, 2021
 Научни часописи Укупно
3
  1. O. Kandić, B. Balta, "Филозофско-методолошки осврт на агресивност и алтруизам као два фундаментална облика друштвеног понашања", Синеза - часопис за хуманистичке и друштвене науке, Vol. 4, No. 1, pp. 77-90, ISSN ISSN 2712-1259 , UDK UDK 159.922.72:[316.62:177.1, DOI https://doi.org/10.7251/SIN2301004K, URL https://sineza.ff.unibl.org/sineza/article/view/78/74, 2023
  2. O. Kandić, "Поимање природног стања и првобитног човјека у филозофији Томаса Хобса и Жан-Жак Русоа", Часопис „Радови Филозофског факултета“ , No. 23, pp. 141-156, ISSN ISSN 1512 – 5858, UDK УДК 14 Хобс, Т.; 14Русо, Ж.Ж, DOI DOI: 10.7251/FIN2223141K, URL https://radovi.ff.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2020/09/07-ognjen-kandic.pdf, 2022
  3. O. Kandić, "Русоова критика модерног друштва, науке и културе", Часопис „Радови Филозофског факултета“ , No. 22, pp. 201-214, ISSN 1512-5858, UDK УДК 14 Русо, Ж. Ж. , DOI DOI: 10.7251/RFFP2022201K, URL https://radovi.ff.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2020/09/10-Ognjen-Kandic.pdf, 2021
 Научни скупови Укупно
1
  1. O. Kandić, "Историја филозофије као историја проблема", Наука и стварност: Зборник радова са научног скупа, No. 15, pp. 171-186, ISBN ISBN 978-99976-45-21-0, URL https://ff.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2017/09/Nauka-i-stvarnost-2021-final-za-stampu.pdf, 2022